• فعالیت های صنعتی

  تعویض قسمتی از ورقهای مخازن ۲۰۰۵، ۲۰۲۱، ۲۰۳۲ پالایشگاه تبریز

  photo-00791

  طراحی کارخانه تولید کود اوره با پوشش گوگردی در منطقه سلفچگان

  مدیریت MC کارخانه شیمیایی سبز سلفچگان

  untitled5

  طراحی دستگاها و نظارت بر ساخت تجهیزات کارخانه مذکور

  طراحی دستگاه deoxygenate به سفارش شرکت نفت جنوب عراق

  مطالعه و تهیه کتابچه امکان سنجی پالایشگاه دهلران مطابق با استانداردهای جهانی

  1214

  ساخت قطعات بدنه کشتی های اقیانوس پیما

  788979