• christmas-tree-2

    پاکسازی آلودگی های نفتی و احیای چاههای مرده با روش زیستی

    آنگونه که تجربه در عملیات بهره برداری از چاه های نفت نشان داده میزان برداشت از سفره های مناطق نفتخیز ایران در طول عمر سفره های زیرزمینی بطور طبیعی حدود ۱۵% تا ۴۰% می باشد و چاه پی از این شرایط اصطلاحا چاه مرده می گردد.

    این تجربه ما را بر آن داشت تا به دنبال راه حلی جهت احیای این چاههای مرده باشیم.

    شرکت هاپکو معتقد است با استفاده از میکرو ارگانیسمهای تاثیرگذار بر روی نفت که موجب ترشح موادی به نام Biosurfactant می شوند می توان چاه های مرده نفت را احیا کرد. این مواد باعث ایجاد امولسیون شده و کشش سطحی نفت را از بین می برند. در این خصوص نیز آزمایشاتی توسط این شرکت صورت پذیرفته است که در لینک آزمایشات مطرح می گردد.