هیت مدیره

 

 

 

 

 

 

آقایان :

سمت :

تحصیلات :

مهندس داود پورضیائی

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

مهندسی شیمی

مهندس علی اصغر مرزبانیان

نایب رئیس هیئت مدیره

مهندسی برق

دکتر رحمان علیرضائی

عضو هیئت مدیره

دکترای مدیریت بازرگانی