مدیران ارشد

 

 

 

 

 

 

آقایان :

تحصیلات :

مهندس داود پورضیائی

مهندسی شیمی

مهندس علی اصغر مرزبانیان

مهندسی برق

دکتر رحمان علیرضائی

دکترای مدیریت بازرگانی