محصول میکرواورگانیسم بومی تحت نام آب و خاک پاک با باکتری (solid and water bio clean) با نام تجاری swab clean)) معرفی می شود .

محصول  swab clean  میکروارگانیسم هایی هستند که از طبیعت گرفته شده و پس از جداسازی و کشت به محلهای مورد نظر اعمال گردیده و محیط را در سطح وسیع پاکسازی می کنند و این پاکسازی به معنی کاهش شاخصهای آلاینده از محیط آلوده ( کاهش  BOD ، COD ، TSS  ) می باشد .

در نتیجه می توان با صرف هزینه بسیار معقول جهت تولید مایع باکتری های بی هوازی و تعداد محدودی کارگرجهت اعمال باکتری به نتایج مورد قبولی دست یافت .

مزایای استفاده از محصول swab clean

1- هزینه بسیار معقول

2- رفع بوهای مشمئز کننده از محیط

3- عدم آلایندگی مجدد محیط زیست

4- عدم نیاز به وجود الکتروموتورهای هوازی

5- کاهش هزینه استفاده از ضدعفونی کننده ها

6- شفاف شدن آب پسآب پس از خروج از حوضچه

7- از بین رفتن کامل لجن در پسآبهای شهری

جهت مشاهده نتایج حاصل از استفاده محصول  swab clean روی ادامه مطالب کلیک نمائید.