فعالیت های شرکت فنی مهندسی هیدرو آریا پارس در چهار زمینه ذیل خلاصه می گردد :