تعویض قسمتی از ورقهای مخازن 2005،2021، 2032 پالایشگاه تبریز
 
طراحی کارخانه تولید کود اوره با پوشش گوگردی در منطقه سلفچگان
مدیریت MC کارخانه شیمیایی سبز سلفچگان
طراحی دستگاها و نظارت بر ساخت تجهیزات کارخانه مذکور

طراحی دستگاه deoxygenate به سفارش شرکت نفت جنوب عراق

مطالعه و تهیه کتابچه امکان سنجی پالایشگاه دهلران مطابق با استانداردهای جهانی

ساخت قطعات بدنه کشتی های اقیانوس پیما