تست و بازرسی جرثقیل

 christmas-tree-2

واحد ایمنی شرکت هیدرو آریا پارس از ابتدای تاسیس با حضور کارشناسان تحصیل کرده تشکیل گردید که پروژه های صورت گرفته از ابتدا تا کنون به صورت خلاصه به شرح ذیل می باشد :

از جمله فعالیتهای صورت گرفته در این بخش تست و بازرسي ليفتراكها و جرثقيلهاي صنعتي شركتهاي پگاه تبريز ، پگاه تهران ، سيمان كرمان ، سيمان ايلام ، داروسازي حكيم ، اكسيژن مشهد ، كاغذ سازي كاوه .

برگزاري دوره آموزشي بازرسي ليفتراك و جرثقيل شركتهاي مذكور در بند قبل .

برگزاري دوره هاي آموزش ايمني كارشناسان نيروگاههاي هرمزگان ، ري ، دماوند ، خليج فارس ، كارشناسان برق منطقه اي و … می باشد .