آموزش ایمنی

ارائه دوره های آموزشی متناسب با نیاز سازمان به شرح زیر :

 

1- ارزیابی و ممیزی انرژی در کوره ها

2- ارزیابی و ممیزی انرژی در دیگهای بخار

3- ارزیابی و ممیزی انرژی در برجهای خنک کننده

4- ارزیابی و ممیزی انرژی در مبدلهای حرارتی

5- طرح ریزی شبکه مبدلهای حرارتی و اصلاح شبکه موجود با استفاده از تکنولوژی پینچ

6- استفاده از عایقها و مواد بازتابنده مناسب

7- اصول موازنه جرم و انرژی

8- ارزیابی و ممیزی انرژی در شبکه انتقال بخار

9- ارزیابی و ممیزی انرژی در پمپها ، کمپرسورها ، فنها و سایر موتورهای الکتریکی

10- ارزیابی سوخت و احتراق

11- معرفی تجهیزات تبادل حرارت جدید

12- روشهای ساده برای محاسبات اقتصادی و اولویت پروژه ها

13- معرفی تجهیزات مورد استفاده در ارزیابی و ممیزی انرژی

سمینارها و دوره های آموزشی فنی و تخصصی شرکت آریا پارس

مدیریت و ممیزی انرژی در صنایع

خوردگی در صنایع نفت

بهینه سازی عملکرد کوره ها

ارزیابی و ممیزی انرژی در کوره ها و دیگهای بخار

تولید و توزیع بخار

پینچ شبکه مبدلهای حرارتی

عملکرد پمپها و کمپرسورها

ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی

دوره جامع مدیریت و ممیزی انرژی

تصفیه آبهای صنعتی

سمینار آموزشی روشها و تجهیزات بازیافت انرژی در صنایع نفتی

سمینار آموزشی موتورهای الکتریکی

سمینار آموزشی سوخت و احتراق

سمینار آموزشی برجهای خنک کننده

سمینار اموزشی عایقها و محاسبات عایق اقتصادی

سمینار آموزشی ارزیابی اقتصادی پروژه ها

سمینار آموزشی کنترل پروژه

سمینارها و دوره های آموزشی عمومی شرکت آریا پارس

1- آموزش جامع ایمنی در صنعت

2- آموزش عمومی استقرار سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی بر اساس OHSAS 18001

3- آموزش عمومی استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس ISO 14001

4- آموزش عمومی استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO 9001

5- آموزش جامع مدل تعالی سازمانی

6- آموزش عمومی استقرار سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست HSE

7- دوره عمومی مستند سازی سیستمهای مدیریتی

8- کارگاه آموزشی ارزیابی شرایط مخاطره آمیز

9- کارگاه آموزشی ارزیابی جنبهای زیست محیطی

10- سمینار تشریح موانع کارآمدی سیستمهای مدیریتی

11- کارگاه آموزشی بودجه نویسی و اولویت بندی پروژه های سازمانی

12- سمینار مهندسی ارزش